Driftsättning av den nya värmeanläggningen

Ombyggnadsarbetet har fortlöpt bra och tidsplanen ser ut att kunna följas.

Det innebär att återinkopplingen av varmvattenförsörjningen preliminärt kommer att göras den 7 juni.

Kallvattnet kommer då att vara avstängt ca 2 timmar, från kl 9 till 11

Varmvattnet bedöms finnas tillgängligt ca 4 timmar efter omläggningen, vilket innebär efter ca kl 15.

Speciellt viktigt att veta för bokningen av tvättstugorna, information kommer att anslås på dörrarna när planen är fastställd.

Information driftsättning 210601

Underhållsarbete i värmecentralen maj-juni 2021

Föreningen har givit Stockholm Exergi i uppdrag att byta ut värmeväxlarna för fjärrvärmen som varit i bruk sedan 1992.

Dels är det en underhållsåtgärd men det bidrar även till en minskad energiförbrukning. Vi installerar även filterutrustning för att minska risken för  störningar i värmeförsörjningen.

Vi har valt att genomföra arbetet utanför värmesäsongen för att undvika olägenheter med värmen.

Varmvattnet kommer att beröras ett fåtal dagar enligt planen, dels vid omkoppling den 11 maj till ett provisoriskt system som är i drift under arbetets genomförande och dels vid återinkoppling med de nya värmeväxlarna. Information om datum för inkopplingen kommer att publiceras på hemsidan.

Vår förhoppning är att det ska fungera bra med minsta möjliga störningar för oss.

Info ombyggnad UC 210428

Kontaktperson i föreningen är John Lood, tfn 076-760 0055.