Balkonginglasning

Information

Föreningen har under våren 2010 tagit fram underlag och ansökt om bygglov, som beviljades i början av juni. Bygglovet innebär att varje bostadsrättsinnehavare väljer om denne önskar glasa in sin balkong, alltså inget tvång eller påtvingad kollektivlösning. Bygglovet omfattar hörnbalkonger (typ 1) och fasadbalkonger (typ 2). Terrasser och balkongerna på taket ingår inte i bygglovet.  Utförandet och leverantör för inglasningen är fastställd – skjutglasdörrar med ram, dels med hänsyn till omgivande bebyggelse och dels för att det inte skall bli olika utförande hos dem som önskar glasa in sin balkong.

Förhandlingar genomfördes med utvalda leverantörer så att ett Ramavtal upprättades med leveransförutsättningar, villkor, priser och garantier.  Vi har valt att teckna ett Ramavtal för föreningen, vilket ska åberopas av dem som önskar beställa inglasning. Ett speciellt beställningsformulär ska användas för de två balkongtyper som är aktuella.

Eftersom de översta balkongerna kräver extra inglasning så har vi på leverantörens önskan gått med på att hantera dessa om intresse finns från enskild bostadsrättsinnehavare med samma villkor som för de övriga, dock blir priset högre eftersom det krävs en riktig takkonstruktion då den befintliga inte är tillräckligt robust att bygga vidare på för fasadbalkongerna. För hörnbalkongerna saknas eget tak helt och hållet vilket innebär en tillkommande taklösning. Priset för respektive balkonginglasning är: Hörnbalkong/typ 1: 16 585 kr och Fasadbalkong/typ 2: 34 750 kr inklusive moms, fritt levererad och monterad.

Ramavtalet gäller med fast pris för beställning tom juni 2011, och därefter sker uppräkning av priset mot konsumentprisindex. Leveranstid: 6-8 veckor efter beställning. Därutöver tar föreningen ut en avgift om 500 kr i samband med tecknandet av balkongavtalet för att täcka kostnaderna för bygglov, bygganmälan och besiktningar m.m.

Föreningen har efter kontakt med SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation) blivit uppmärksammade på och rekommenderade att upprätta individuella balkongavtal, för att säkerställa föreningens intresse om något inträffar som förändrar förutsättningarna och för att reglera vad som gäller i händelse av ägarbyte mm. Detta balkongavtal är en förutsättning för att få beställa och genomföra inglasning i enlighet med bygglovet.

För att få påbörja arbetet behövde även en bygganmälan lämnas in till Stadsbyggnadskontoret för godkännande, där konstruktionslösningar och övrig information ska granskas. Bygganmälan godkändes i mitten av juli, vilket innebär att arbetet nu har påbörjats.

Inledningsvis har två provinstallationer genomförts, en för vardera balkongtypen. Detta dels för att kunna godkänna att utförandet är i enlighet med vad som specificerats och dels för att alla ska kunna få en verklig bild över utförandet som sådant för att ta ställning till inglasning. Önskemål om studiebesök för att se utförandet i detalj kan arrangeras.

För dem som önskar glasa in sina balkonger så finns beställningsförfarandet sammanställt i en separat information, balkongavtal, beställningsblanketter och datablad. Det går även bra att kontakta styrelsen för ytterligare information, info@brfarstatorg.se.

 

Beställningsförfarande

1. Balkongavtal

Lägenhetsinnehavare som önskar glasa in sin balkong skall till att börja med teckna ett balkongavtal med Brf Årsta Torg. Detta för att föreningen är ansvarig för byggnad inklusive fasader och säkerhet m.m. I händelse någon situation skulle uppstå som kräver åtgärd så måste föreningen ha möjlighet att kräva att åtgärd vidtas.

Lägenhetsinnehavaren tar del av innehållet och accepterar villkoren genom att skriva under avtalet i två ex och kontakta styrelsen för fortsättning.

I samband med att avtalet signeras erläggs avgiften om 500 kr till föreningen. Detta innebär att bygglovet och ramavtalet får användas av lägenhetsinnehavaren samt att föreningen bistår med att bevaka leveransen, genomföra besiktning för godkännande efter färdigställd installation.  Vidare bevakas garantiåtagande och andra förekommande gemensamma insatser.

2. Beställning

När Balkongavtalet har tecknats och avgiften erlagts godkänner föreningen att ramavtalets villkor kan åberopas i beställningen. Beställningen för aktuell balkongtyp (hörn eller fasad) skrivs ut av lägenhetsinnehavaren, skrivs under och lämnas till styrelsen för vidare befordran till leverantören. Observera att samordning behövs för parkeringstillstånd och vissa praktiska frågor i samband med leverans och montage.

3. Leverans

Leverantören återkommer till lägenhetsinnehavaren och bokar tid för montage.

4. Besiktning

Efter slutfört montage besiktigar föreningen utförandet och utfärdar ett besiktningsprotokoll som skickas till leverantören som därefter fakturerar lägenhetsinnehavaren.

5. Betalning

Efter godkänd besiktning fakturerar leverantören lägenhetsinnehavaren som själv har att betala enligt överenskomna villkor, mot faktura 10 dagar efter godkänd besiktning.

6. Garanti

Föreningen bevakar garantitiden och övriga frågor kopplade till leveransen.

 

Dokument

Inglasning beskrivning

Balkongavatal Inglasning

Bestallning till ASTRAL Fasadbalkong

Bestallning till ASTRAL Hornbalkong

Bestallning till ASTRAL BT2T (översta fasadbalkongen med separat tak)

Bestallning till ASTRAL BT3 (kombination av hörna och fasad)