Balkonginglasning kräver bygglov

Information

Föreningen sökte under våren 2010 bygglov för inglasning av balkonger då intresset kom från flera boende i föreningen. Dessvärre har bygglovet gått ut och nytt behöver sökas för att kunna glasa in fler balkonger.

Under denna tid har Stockholm stad tagit fram nya riktlinjer för hur utförandena skall vara, varför det befintliga utförandet inte längre är tillämpbart.

Det är föreningen som ska ansöka om bygglov, vilket förutsätter detaljerade handlingar och underlag. Om intresset finns från flera medlemmar kommer inte föreningen att motsätta sig en ny bygglovsansökan. Det är i så fall viktigt att de som önskar genomföra en inglasning tar fram underlag och offerter samt bildar en grupp som under styrelsen driver frågan för att erhålla bygglov.

Bygglovet behöver omfatta hörnbalkonger (typ 1) och fasadbalkonger (typ 2). Terrasser och balkongerna på taket ingår inte i bygglovet.  Utförandet och leverantör för inglasningen behöver fastställas.

Förhandlingar genomfördes med utvalda leverantörer så att ett Ramavtal upprättades med leveransförutsättningar, villkor, priser och garantier.

Föreningen behöver ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för bygglov, bygganmälan och besiktningar m.m.

Föreningen har efter kontakt med SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation) blivit uppmärksammade på och rekommenderade att upprätta individuella balkongavtal, för att säkerställa föreningens intresse om något inträffar som förändrar förutsättningarna och för att reglera vad som gäller i händelse av ägarbyte mm. Detta balkongavtal är en förutsättning för att få beställa och genomföra inglasning i enlighet med bygglovet.

För att få påbörja arbetet behövde även en bygganmälan lämnas in till Stadsbyggnadskontoret för godkännande, där konstruktionslösningar och övrig information ska granskas. Bygganmälan ska godkännas innan arbetet får påbörjas.

Kontakta gärna styrelsen via e-post: info@brfarstatorg.se för mer information.

 

1. Balkongavtal

Lägenhetsinnehavare som önskar glasa in sin balkong skall till att börja med teckna ett balkongavtal med Brf Årsta Torg. Detta för att föreningen är ansvarig för byggnad inklusive fasader och säkerhet m.m. I händelse någon situation skulle uppstå som kräver åtgärd så måste föreningen ha möjlighet att kräva att åtgärd vidtas.

Lägenhetsinnehavaren tar del av innehållet och accepterar villkoren genom att skriva under avtalet i två ex och kontakta styrelsen för fortsättning.

I samband med att avtalet signeras erläggs avgift till föreningen. Detta innebär att bygglovet får användas av lägenhetsinnehavaren samt att föreningen bistår med att  genomföra besiktning för godkännande efter färdigställd installation.

2. Besiktning

Efter slutfört montage besiktigar föreningen utförandet och utfärdar ett besiktningsprotokoll som skickas till leverantören som därefter fakturerar lägenhetsinnehavaren.

Dokument

Balkongavatal Inglasning