Renovering

Anvisningar angående bostadsrättsinnehavares renoveringar och ombyggnationer av lägenhet

1.  Bostadsrättsinnehavare får göra förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock göras endast efter tillstånd av styrelse och under förutsättning att den inte medför men eller skada för föreningen eller annan medlem. Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov/bygganmälan eller som innebär ändring av ledning för värme, vatten, avlopp eller ventilation, renovering av våtrumsutrymmen samt all förändring av lägenhetens planlösning. Mer information: Brf Årsta Torg Rutin för ändringar, renoveringar och ombyggnationer

2.  Väsentliga förändringar ska anmälas till styrelsen för tillstånd till ombyggnad på därför avsedd blankett: 14.2 Ansökan om tillstånd för renovering och ombyggnation

3.  Alla nödvändiga tillstånd såsom t.ex. bygglov och bygganmälan ombesörjs och betalas av bostadsrättsinnehavaren. Läs mer om tillstånd på http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/.

4.  Följande arbeten ska utföras fackmannamässigt och med erforderlig kompetens och behörighet:

  • Ingrepp i stommen
  • Ändring av ledning för värme, vatten, avlopp och ventilation
  • Ingrepp i våtutrymmen som kräver fuktspärr

Om styrelsen så kräver ska intyg kunna uppvisas om att arbeten utförts i enlighet med denna punkt.

5.  Styrelsen ska alltid ges möjlighet att kontrollera och besiktiga arbeten som lett till väsentliga förändringar (se punkt 1). Bostadsrättsinnehavaren ska underrätta styrelsen när arbetet är klart. Bostadsrättsinnehavaren står för eventuell kostnad för kontroll/besiktning.

6.  Störande arbeten ska i huvudsak utföras på dagtid och ska aviseras till grannarna i god tid före arbetet påbörjas.

7.  Avstängning av vatten ska göras i samråd med styrelsen och aviseras grannarna i god tid.

8.  Skador i trappuppgång och hissar på grund av utförda arbeten ska ersättas av bostadsrättsinnehavaren. Detsamma gäller eventuell extra städning som behöver ske i trapphus och hissar.

 

Styrelsens riktlinjer gällande badrumsrenovering

Styrelsen följer i sina krav och regleringar det som styrs av någon eller flera av följande, vid var tid gällande:

  • Bostadsrättslagen, BRL 1991:614 [LÄNK]
  • Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR med ändringar [LÄNK]
  • GVKs, Golvbranschens Våtrumskontroll ”Säkra våtrum-september 2011-utgåva 4” [PDF]
  • BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum-februari 2014 [PDF]
  • Branschregler ”Säker Vatteninstallation 2011:1” med Tilläggskrav [LÄNK]
  • Ellagen, starkströmsförordningen och tillhörande föreskrifter från Elsäkerhetsverket [LÄNK]

Styrelsens grundkrav är att branschregler följs och besiktning utförs och protokollförs av föreningen utsedd besiktningsman.
Kostnaden för denna besiktningen står medlemmen för.Besiktning ska utföras innan ytskiktet läggs på.

Den del i badrum där ventilation och annan central funktion är inbyggd (schakt för ventilation och vatten) får inte förändras eller tas bort utan styrelsens skriftliga godkännande.
Konstruktionsritningar,inkluderande plan- och sektionsritningar, ska lämnas in med korrekta mått och lutningar. Styrelsen kan begära kompletterande information på inlämnat underlag.

Material som används ska vara avsedda för våtrumsbruk.