Värmesystem

Information om föreningens värmesystem

Föreningens byggnader har tre värmekällor. Fjärrvärme, en frånluftvärmeanläggning för återvinning av frånluftsvärme och en bergvärmeanläggning med värmepumpar.

Fjärrvärmen utgör grunden för värmeförsörjningen och kopplas in till radiatorsystemet när värmepumparna inte räcker till, vilket inträffar från ca -6 grader utomhustemperatur. Dessutom värms tappvarmvattnet till 50 grader via värmeväxlare med fjärrvärme för att reglera temperaturen mot den faktiska varmvattenförbrukningen.

Våra fastigheter har s.k. frånluftsventilation, vilket innebär att ventilationen bygger på centralt placerade frånluftsaggregat i husen som suger ut luften via ventilerna i lägenheterna och ersättningsluften till lägenheterna kommer från ventilerna ovanför fönstren alternativt genom öppna fönster eller öppen balkongdörr. Frånluftsvärmepumpen, vars rörsystem är anslutna till frånluftsaggregaten, tillvaratar energiinnehållet i den uppvärmda luften från lägenheterna genom att kyla ner luften innan den lämnar husen. Den tillvaratagna energin återförs dels till radiatorsystemet och dels till förvärmning av tappvarmvatten i separata ackumulatortankar. Frånluftsvärmeanläggningen ger ca 120 kW återvunnen värmeeffekt som fördelas mellan förvärmning av varmvattnet och uppvärmning av husen.

Bergvärmepumpen är kopplad till åtta borrhål om sammanlagt ca 2 500 meter med ca 5 000 meter rör som transporterar värme ur marken. Den värme som tillvaratas via bergvärmepumpen tillförs radiatorsystemet. Bergvärmeanläggningen ger ca 130 kW värmeeffekt till vår uppvärmning av husen.

Värmepumpanläggningarna kräver regelbunden driftövervakning och årliga besiktningar med rapportering till Stockholm Stads Miljöförvaltning. Systemen innehåller miljögodkända köldmedier, men inte heller dessa får läcka ut i naturen eller i avloppssystemen, vilket skall säkerställas och intygas av anläggningsägaren som ansvarar för detta.

Radiatorsystemet styrs av utetemperatur och värmebehov genom att koppla in värmekällorna i följande ordning:

  1. Frånluftsvärmepump
  2. Bergvärmepump
  3. Fjärrvärme

Föreningens energiprestanda enligt upprättad Energideklaration (2010) som rapporterats till Boverket är 78 kWh per m² och år. (Normalt 135-165 för vår hustyp och byggnadsår).