Årsstämman 2018

Årsstämman som genomfördes den 22 november blev en trevlig tillställning. Stämman är ett viktigt tillfälle för oss medlemmar att komma till tals, ställa frågor och diskutera med varandra. Traditionsenligt samlades vi efter stämman för social samvaro med förtäring, en uppskattad tradition!

Stämmoprotokoll finns här.

Extra Föreningsstämma den 21 mars 2018 för fastställandet av våra nya stadgar.

Styrelsen har tillsammans med en jurist arbetat igenom stadgarna för att föreningen ska följa de nya lagar som berör bostadsrättsföreningar och dessa har nu beslutats i två på varandra följande stämmor.

Det nya förslaget antogs enhälligt av de närvarande medlemmarna.

Länk till protokollet finns här.

Stadgarna har lämnats in hos Bolagsverket för registrering och kommer att läggas ut på hemsidan så snart de är registrerade och godkända hos Bolagsverket.

/Styrelsen

Årsstämma

Torsdagen 23 november 2017 kl 19.00 träffas vi i Årsta Folkets Hus för att hålla föreningens
årsstämma.

Motioner till stämman skall vara tillhanda till styrelsen senast 1 oktober 2017,  maila gärna till
info@brfarstatorg.se

Välkomna
Styrelsen

Ny styrelse vald

Torsdagen den 17 november hölls föreningens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen har nu konstituerat sig och rollfördelningen enligt följande:

Ordförande: Larsgöran Gustafsson
Sekreterare: Jan Blomquist
Kassör: Åsa Malmqvist
Ledamöter:
Ola Forsén
Hillewi Hagström
Anne Hallgren

Suppleanter:
Sadi Chahine
Deirdre Gabrielsson
Eva Lif Redestam
Tommy Magnusson
Peter Stenberg

Kontaktuppgifterna på hemsidan och anslagstavlorna i portuppgångarna uppdateras inom kort.