Årsstämma den 25 november 2021

Föreningsstämman är planerad att genomföras den 25 november 2021 om det inte blir några förändringar gällande utfärdade restriktioner med anledning av pandemin.

Styrelsen vill vara försiktiga med anledning av smittspridning och vill därför begränsa deltagarantalet så att endast en medlem per lägenhet närvarar vi stämman.

Lokalen blir som förra året Tämnarvägen 8 och mer information kommer att ges när vi lämnar ut kallelsen.

Driftsättningen av värmecentralen följer plan (uppdaterad)

Vattnet stängdes av planenligt och redan vid 10.30 var kallvattnet inkopplat. Varmvattnet förvärms och samlas i 3 nya ackumulatortankar om vardera 1 kubikmeter. Redan vid 13-tiden var varmvattnet uppe i 50 grader.

Driftsättning fortsätter under veckan där varmvattenregleringen behöver justeras med nya ventiler, temperaturgivare och pumpar för att systemet ska fungera så energieffektivt som vi önskar, det arbetet pågår. Inga störningar förväntas för oss boende.

 

Driftsättning av den nya värmeanläggningen

Ombyggnadsarbetet har fortlöpt bra och tidsplanen ser ut att kunna följas.

Det innebär att återinkopplingen av varmvattenförsörjningen preliminärt kommer att göras den 7 juni.

Kallvattnet kommer då att vara avstängt ca 2 timmar, från kl 9 till 11

Varmvattnet bedöms finnas tillgängligt ca 4 timmar efter omläggningen, vilket innebär efter ca kl 15.

Speciellt viktigt att veta för bokningen av tvättstugorna, information kommer att anslås på dörrarna när planen är fastställd.

Information driftsättning 210601

Underhållsarbete i värmecentralen maj-juni 2021

Föreningen har givit Stockholm Exergi i uppdrag att byta ut värmeväxlarna för fjärrvärmen som varit i bruk sedan 1992.

Dels är det en underhållsåtgärd men det bidrar även till en minskad energiförbrukning. Vi installerar även filterutrustning för att minska risken för  störningar i värmeförsörjningen.

Vi har valt att genomföra arbetet utanför värmesäsongen för att undvika olägenheter med värmen.

Varmvattnet kommer att beröras ett fåtal dagar enligt planen, dels vid omkoppling den 11 maj till ett provisoriskt system som är i drift under arbetets genomförande och dels vid återinkoppling med de nya värmeväxlarna. Information om datum för inkopplingen kommer att publiceras på hemsidan.

Vår förhoppning är att det ska fungera bra med minsta möjliga störningar för oss.

Info ombyggnad UC 210428

Kontaktperson i föreningen är John Lood, tfn 076-760 0055.

Förstärkning av garagegolvet i hus 2 (S34-S44)

Efter genomförd besiktning av garagen konstaterades att vi behöver vidta åtgärder på två ställen under golvbjälklaget. Vi gör därför en provisorisk åtgärd genom att montera stöd under golvet tills vi fastställt hur omfattande åtgärder som behöver göras för övriga anmärkningar och när detta kan ske. Denna provisoriska insats genomförs under vecka 12.

Det blir senare en mer omfattande renoveringsinsats när garagen ska renoveras. Information om detta lämnas så snart vi kommit längre i utvärderingsarbetet både vad avser omfattning och tidplaner.

Underhåll ombyggnad av föreningens Värmecentral

Som meddelats i senaste InfoBLADET som har styrelsen förberett för att genomföra ombyggnad av Värmecentralen. Vår anläggning närmar sig 30 år vilket innebär att vi behöver tänka på livslängden för utrustningen som går dygnet runt. Vi förväntar oss även att få bättre prestanda genom effektivare komponenter med bättre verkningsgrad, så vi spar energi i föreningen vilket är bra för klimatet.

Vi har nu signerat ett Leveranskontrakt med Stockholm Exergi AB, som är vår fjärrvärmeleverantör, för att genomföra ombyggnaden. Kontraktet omfattar byte av värmeväxlare, varmvattentankar, pumpar mm. Det har varit angeläget för oss att planera för att genomföra ombyggnaden under den varmare delen av året.

Arbetena påbörjas den 17 maj och planeras vara slutförda den 11 juni.

Information kommer att sättas upp i portarna när tiderna fastställts. Varmvattenförsörjningen kommer att ordnas med en provisorisk lösning under tiden ombyggnaden sker för att minimera eventuella störningar för oss som boende.

Det kommer att medföra vissa olägenheter i garaget, men vi förväntar oss inga stora hinder.