Driftsättningen av värmecentralen följer plan (uppdaterad)

Vattnet stängdes av planenligt och redan vid 10.30 var kallvattnet inkopplat. Varmvattnet förvärms och samlas i 3 nya ackumulatortankar om vardera 1 kubikmeter. Redan vid 13-tiden var varmvattnet uppe i 50 grader.

Driftsättning fortsätter under veckan där varmvattenregleringen behöver justeras med nya ventiler, temperaturgivare och pumpar för att systemet ska fungera så energieffektivt som vi önskar, det arbetet pågår. Inga störningar förväntas för oss boende.

 

Driftsättning av den nya värmeanläggningen

Ombyggnadsarbetet har fortlöpt bra och tidsplanen ser ut att kunna följas.

Det innebär att återinkopplingen av varmvattenförsörjningen preliminärt kommer att göras den 7 juni.

Kallvattnet kommer då att vara avstängt ca 2 timmar, från kl 9 till 11

Varmvattnet bedöms finnas tillgängligt ca 4 timmar efter omläggningen, vilket innebär efter ca kl 15.

Speciellt viktigt att veta för bokningen av tvättstugorna, information kommer att anslås på dörrarna när planen är fastställd.

Information driftsättning 210601

Underhållsarbete i värmecentralen maj-juni 2021

Föreningen har givit Stockholm Exergi i uppdrag att byta ut värmeväxlarna för fjärrvärmen som varit i bruk sedan 1992.

Dels är det en underhållsåtgärd men det bidrar även till en minskad energiförbrukning. Vi installerar även filterutrustning för att minska risken för  störningar i värmeförsörjningen.

Vi har valt att genomföra arbetet utanför värmesäsongen för att undvika olägenheter med värmen.

Varmvattnet kommer att beröras ett fåtal dagar enligt planen, dels vid omkoppling den 11 maj till ett provisoriskt system som är i drift under arbetets genomförande och dels vid återinkoppling med de nya värmeväxlarna. Information om datum för inkopplingen kommer att publiceras på hemsidan.

Vår förhoppning är att det ska fungera bra med minsta möjliga störningar för oss.

Info ombyggnad UC 210428

Kontaktperson i föreningen är John Lood, tfn 076-760 0055.

ENERGIDEKLARATION 2020

Föreningen har nu genomfört vår ENERGIDEKLARATION som skall utföras vart 10:e år av behörigt företag och registreras hos Boverket.

Föreningens hus håller Energiklass D, med en energiförbrukning på 82 kWh/m2 och år.

Specifikationen kommer att anslås på anslagstavlorna i trapphusen.

Frågor angående ENERGIDEKLARATIONEN kan ställas till föreningen.