Förstärkning av garagegolvet i hus 2 (S34-S44)

Efter genomförd besiktning av garagen konstaterades att vi behöver vidta åtgärder på två ställen under golvbjälklaget. Vi gör därför en provisorisk åtgärd genom att montera stöd under golvet tills vi fastställt hur omfattande åtgärder som behöver göras för övriga anmärkningar och när detta kan ske. Denna provisoriska insats genomförs under vecka 12.

Det blir senare en mer omfattande renoveringsinsats när garagen ska renoveras. Information om detta lämnas så snart vi kommit längre i utvärderingsarbetet både vad avser omfattning och tidplaner.

Underhåll ombyggnad av föreningens Värmecentral

Som meddelats i senaste InfoBLADET som har styrelsen förberett för att genomföra ombyggnad av Värmecentralen. Vår anläggning närmar sig 30 år vilket innebär att vi behöver tänka på livslängden för utrustningen som går dygnet runt. Vi förväntar oss även att få bättre prestanda genom effektivare komponenter med bättre verkningsgrad, så vi spar energi i föreningen vilket är bra för klimatet.

Vi har nu signerat ett Leveranskontrakt med Stockholm Exergi AB, som är vår fjärrvärmeleverantör, för att genomföra ombyggnaden. Kontraktet omfattar byte av värmeväxlare, varmvattentankar, pumpar mm. Det har varit angeläget för oss att planera för att genomföra ombyggnaden under den varmare delen av året.

Arbetena påbörjas den 17 maj och planeras vara slutförda den 11 juni.

Information kommer att sättas upp i portarna när tiderna fastställts. Varmvattenförsörjningen kommer att ordnas med en provisorisk lösning under tiden ombyggnaden sker för att minimera eventuella störningar för oss som boende.

Det kommer att medföra vissa olägenheter i garaget, men vi förväntar oss inga stora hinder.

 

Ny kundportal hos Simpleko

Föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko, inför en ny kundportal från den 1 januari 2021.

Alla medlemmar kommer att kunna logga in på ett enkelt och tryggt sätt. Alla uppgifter som vi som medlemmar har behörighet att ta del av kommer att finnas tillgängligt via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Den ny portalen blir tillgänglig via webben där vi enkelt kommer att kunna logga in med BankID. Inloggningsuppgifter finns på månadsavin som har skickats ut till alla medlemmar.

Från och med januari kommer aviseringen att ske månadsvis istället för kvartalsvis. Om du önskar ändra aviseringsalternativ kan du logga in och se information om hur du anmäler dig till e-faktura och autogiro. En viktig skillnad mot tidigare är att betalningarna går direkt till föreningen och inte som tidigare via förvaltaren.

Om det uppstår frågor hänvisar vi till Simplekos Medlemsservice: 018-66 01 80

För mer information: Simpleko ny Portal

 

Föreningsstämman 2020

Föreningsstämman 2020 genomfördes den 19 november under mycket förändrade former.

Styrelsen har varit konsekventa med att följa FHM rekommendationer, vilket nu innebar max 8 mötesdeltagere.

Stämman kunde hållas tack vare den tillfälliga lagändringen som medger poströstning för bostadsrättsföreningar. Lagändringen, som är tillfällig, har tillkommit på grund av pandemin.

Utöver mötesordföranden, Peder Halling, så närvarade 7 medlemmar, varav 4 från styrelsen och vår föreningsrevisor.

Endast 26 poströster var inlämnade. Styrelsen har försökt förenkla genomförandet av stämman med poströstning för samtliga medlemmar.

Dessvärre blev flera medlemmar som önskade delta avvisade, vilket mottogs med stor förståelse för situationen.

Dagordningen kunde följas och samtliga punkter behandlades och årsredovisningen med förslag till dispositioner fastställdes samt att styrelsen, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår blev valda enligt valberedningens förslag.

Det var ett kort och formellt korrekt genomfört årsmöte.

Stort tack till avgående ledamöter Eva Lif Redestam och Ola Forsén som avgått i och med årets stämma.

Amanda Malmenby och Veronika Rogsberg hälsas välkomna till föreningens styrelse.

Stort tack även till alla medlemmar för visad uppskattning för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Protokoll årsstämma 2020

ENERGIDEKLARATION 2020

Föreningen har nu genomfört vår ENERGIDEKLARATION som skall utföras vart 10:e år av behörigt företag och registreras hos Boverket.

Föreningens hus håller Energiklass D, med en energiförbrukning på 82 kWh/m2 och år.

Specifikationen kommer att anslås på anslagstavlorna i trapphusen.

Frågor angående ENERGIDEKLARATIONEN kan ställas till föreningen.

Bevakningskameror i garagen i drift

Installationerna har genomförts utan svårigheter och bevakningskamerorna är nu i drift. Kamerorna bevakar alla ingångar och så snart en rörelse registreras lagras bilderna med start 10 sekunder innan rörelsen detekterats. All lagrad information sparas i 14 dagar och raderas därefter automatiskt om vi inte valt att spara någon sekvens.

Det är särskild inloggning till servern och vi kommer endast att gå igenom lagrade bilder på förekommen anledning och då med två i styrelsen gemensamt.

Skyltning kommer att göras och vi hoppas detta ska medföra att vi slipper fler oönskade besök i våra garage.

Brf Årsta Torg har nu ett eget Bankgiro nummer

Brf Årsta Torg har nu ett eget bankgiro som avgifterna framöver skall betalas till och detta kommer att framgå på kommande månadsavier.

Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar månadsaviseringen.

Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgiro, men nu byts detta alltså ut till vårt egna.

Medlemmar med Autogiro behöver inte göra något, det korrigeras automatiskt.

För de som registrerar räkningarna löpande gäller att använda det nya bankgironumret som står på avin.